banner

DANH SÁCH BÀI TẬP 80

 

# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Di chuyển hình tròn-training.olp19.3 Cơ bản OI, Toán học
2 Diện tích hình chữ nhật-training.olp19.2 Cơ bản OI, Toán học
3 Mảng tăng dần-training.olp19.1 Cơ bản OI, Mảng
4 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
5 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
6 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
7 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
8 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
9 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
10 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
11 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
12 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
13 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
14 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
15 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
16 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
17 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
18 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
19 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
20 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
21 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
22 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
23 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
24 Diamond Collector -Diamond Cơ bản OI
25 Mật độ giao thông-HighWay Trung bình OI
26 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
27 Tam giác vuông cân-RTriangle Cơ bản OI, Toán học
28 Chữ số tận cùng-LastNum Cơ bản OI, Toán học
29 Quân mã-Knight Trung bình OI, DFS, BFS
30 Trò chơi Line-Line2 Trung bình OI, Đệ quy
31 Trò chơi Line-Line1 Trung bình OI, Đệ quy, Quay lui
32 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
33 Liệt kê chuỗi K phân-KNARY Trung bình OI, Lệnh lặp, Đệ quy
34 Chuỗi nhị phân 4-BinString4 Trung bình OI, Quy hoạch động
35 Chuỗi nhị phân 3-BinString3 Trung bình OI, Đệ quy, Quay lui, Nhánh cận
36 Chuỗi nhị phân 2-BinString2 Trung bình OI, Lệnh lặp, Đệ quy, Quay lui
37 Chuỗi nhị phân 1-BinString1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Đệ quy, Quay lui
38 Xuất các số-For2 Cơ bản OI, Lệnh lặp
39 Tổng các số nguyên-For1 Cơ bản OI, Lệnh lặp
40 Phần thưởng-Bonus Trung bình OI, Mảng, Quy hoạch động
41 Tháp Hà Nội-HNTower Trung bình OI, Đệ quy
42 Giải mã-HexCode Trung bình ACM, Chuỗi
43 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
44 Hành lý xách tay-Baggage Trung bình ACM
45 Sắp xếp phòng họp-RoomArrange Trung bình ACM
46 Đảo ngược chuỗi-Reverse Cơ bản ACM, Chuỗi
47 Đếm số âm-CountNeg Cơ bản ACM
48 Đối xứng-Symmetry Cơ bản OI, Đệ quy
49 Đồng hồ-Clock Cơ bản OI, Nhập xuất
50 Chuẩn hoá chuỗi-NormalizedString Cơ bản OI, Chuỗi