banner

Bài tập: Di chuyển hình tròn

Đề bài
Mã bài: training.olp19.3
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.1 giây
Được tạo bởi: Trợ giảng
Nội dung:

Cho một hình tròn có bán kính r, tâm hình tròn đang ở tại tọa độ (x, y). Người ta cần di chuyển tâm hình tròn đến tọa độ (xd, yd) bằng nhiều bước xoay hình tròn. Tại mỗi bước lấy một cây kim chấm vào một vị trí nào đó trên đường tròn và xoay tâm hình tròn quanh cây kim này. Hỏi số lần xoay ít nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu nhập:

- Gồm 5 số r, x, y, xd, yd mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ r ≤ 105, - 105 ≤ x, y, xd, yd ≤ 105)

Dữ liệu xuất:

Là số lần xoay hình tròn ít nhất

Ví dụ:

Nhập Xuất
2 0 0 0 4 1
1 1 1 4 4 3

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập