banner

Hướng dẫn cách làm bài

Lưu ý:

  • Kết quả xuất phải đúng theo yêu cầu (dấu cách, chữ HOA, thường,...)
  • Không dùng những câu lệnh dừng chương trình như getch(), system("pause"). Nếu dùng những câu lệnh này thì sẽ nhận kết quả time limit exceeded.

 

Ví dụ bài tập mẫu:

Nhập vào 2 số nguyên a,b.

Xuất ra tổng s=a+b.

Dữ liệu nhập: 2 số nguyên a,b cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng (-109<= a,b <=109).

Kết quả xuất: 1 số nguyên là tổng a+b. 

 

Bài làm mẫu:

 

Ngôn ngữ C++:
 

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    
    int a,b;
    cin>>a>>b;    
    cout<<a+b;
    
    return 0;
}


Ngôn ngữ C
 

#include <stdio.h>

int main(){
    
    int a,b;
    scanf(“%d%d”,&a,&b);
    printf(“%d”,a+b);
    
    return 0;
}

 

Ngôn ngữ Java


Lưu ýclass Main phải là class chính của chương trình

    import java.io.IOException;
    import java.util.*;

    class Main{

        public static void main (String[] args) throws IOException{
           
            int a,b;
           
            Scanner inp = new Scanner(System.in);
          
            a = inp.nextInt();
            b = inp.nextInt();
           
            System.out.printf("%d", a+b);
            inp.close();
        }
    }

Ngôn ngữ Pascal

program sum;
var a,b:longint;
begin
    readln(a,b);
    writeln(a+b);
end.