banner

Bài tập: UC

Đề bài
Mã bài: UC1
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.3 giây
Được tạo bởi: Trần Thị Mỹ Tiên
Nội dung:

Nhập vào 2 số nguyên a,b

Xuất ra ước số chung lớn nhất của a,b.

Dữ liệu nhập:

2 số nguyên a,b cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng (0< a,b <=2.1018).

Dữ liệu xuất:

1 số nguyên là ước số chung lớn nhất của a,b.

Ví dụ:

Nhập Xuất
10 3 1

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập