banner

Bài tập: Chở gạch

Đề bài
Mã bài: OLP16-BestLoad
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Nam có một xe tải có tải trọng tối đa M Kg. Có một khách hàng yêu cầu Nam chở các thùng gạch cho họ. Thùng gạch gồm 02 loại X Kg và Y Kg. Nam muốn tính toán làm sao để có thể chở lượng gạch nhiều nhất trong 1 chuyến. Bạn hãy giúp Nam tính được trọng lượng gạch lớn nhất có thể chở trong 1 chuyến.

Dữ liệu nhập: 3 số X, Y, M (1 ≤ M ≤ 1000, 1 ≤ X < Y < M).

Kết quả xuất: 1 số là trọng lượng (Kg) gạch lớn nhất có thể chở trong 1 chuyến.

Ví dụ:

Nhập Xuất
17 25 77 76

Giải thích: Nam sẽ chở 3 thùng gạch 17 Kg và 1 thùng gạch 25 Kg. Trọng lượng lớn nhất có thể chở là 76 Kg. 


Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập