banner

Bài tập: Chuỗi con đối xứng

Đề bài
Mã bài: OLP16_PALIN
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: File PALIN.INP
Kết quả xuất: File PALIN.OUT
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập