banner

Bài tập: Chuỗi hoán vị

Đề bài
Mã bài: OLP16-PermString
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Cho xâu ký tự S có N ký tự chứa các chữ cái hoa từ “A” đến “Z” (N ≤ 10000). Nếu hoán vị xâu này thì ta sẽ được các xâu khác nhau.

Ví dụ: S = “BABB” ta sẽ có 4 xâu khác nhau ABBB, BABB, BBAB và BBBA.

Tuy nhiên, số các xâu được tạo ra này là rất lớn. Hãy đếm số lượng chữ số 0 tận cùng của số lượng các xâu được tạo ra từ xâu đã cho.

Dữ liệu nhập:

Một xâu kí tự chữ cái in HOA.

Kết quả xuất:

Một số nguyên là số lượng chữ số 0 tìm được tương ứng.

Ví dụ :

Nhập Xuất
BABB 0
ABBCD 1

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập