banner

Bài tập: Chuỗi nhị phân 4

Đề bài
Mã bài: BinString4
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Hãy đếm số chuỗi nhị phân (đôi một khác nhau) có chiều dài là n và không có 2 ký tự 1 đứng cạnh nhau.

Dữ liệu nhập:

- 1 số nguyên n (1 ≤ n ≤ 80)

Kết quả xuất:

- 1 số là số chuỗi nhị phân thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ:

Nhập Xuất
2 3
3 5

 


Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập