banner

DANH SÁCH BÀI TẬP 77

 

# Tên bài Mức độ Dạng bài
1 Cách chọn tối ưu-choose Chưa xác định OI, Mảng
2 UC-UC1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
3 Dãy hình vuông-OLP16_SQUARE Trung bình OI, Toán học
4 Thu gom rác-OLP16_TRASH Trung bình OI, Quy hoạch động
5 Chuỗi con đối xứng-OLP16_PALIN Cơ bản OI, Chuỗi
6 Prime is less than N-PrimeN Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
7 Số hoàn hảo-PerfectNum Cơ bản OI, Lệnh lặp, Toán học
8 Trò chơi-OLP17-09 Chưa xác định OI
9 Đọc sách-OLP17-08 Chưa xác định OI
10 Cây chuối-OLP17-07 Chưa xác định OI
11 Ước chung lớn nhất-OLP17-06 Chưa xác định OI
12 Metro-OLP17-05 Chưa xác định OI
13 Chữ số tận cùng-OLP17-04 Chưa xác định OI
14 Hàm số-OLP17-03 Chưa xác định OI
15 Hello-OLP17-02 Cơ bản OI
16 Kiểm tra IQ-OLP17-01 Cơ bản OI
17 Diamond Collector -Diamond2 Trung bình OI
18 Closing the Farm-Closing Trung bình OI
19 Circular Barn-CBarn Cơ bản OI
20 Load Balancing-Balancing Cơ bản OI
21 Diamond Collector -Diamond Cơ bản OI
22 Mật độ giao thông-HighWay Trung bình OI
23 Bảng xoắn ốc-Spiral Chưa xác định ACM, DFS, BFS
24 Tam giác vuông cân-RTriangle Cơ bản OI, Toán học
25 Chữ số tận cùng-LastNum Cơ bản OI, Toán học
26 Quân mã-Knight Trung bình OI, DFS, BFS
27 Trò chơi Line-Line2 Trung bình OI, Đệ quy
28 Trò chơi Line-Line1 Trung bình OI, Đệ quy, Quay lui
29 Dãy ngoặc-Bracket Trung bình OI, Đệ quy, Nhánh cận
30 Liệt kê chuỗi K phân-KNARY Trung bình OI, Lệnh lặp, Đệ quy
31 Chuỗi nhị phân 4-BinString4 Trung bình OI, Quy hoạch động
32 Chuỗi nhị phân 3-BinString3 Trung bình OI, Đệ quy, Quay lui, Nhánh cận
33 Chuỗi nhị phân 2-BinString2 Trung bình OI, Lệnh lặp, Đệ quy, Quay lui
34 Chuỗi nhị phân 1-BinString1 Cơ bản OI, Lệnh lặp, Đệ quy, Quay lui
35 Xuất các số-For2 Cơ bản OI, Lệnh lặp
36 Tổng các số nguyên-For1 Cơ bản OI, Lệnh lặp
37 Phần thưởng-Bonus Trung bình OI, Mảng, Quy hoạch động
38 Tháp Hà Nội-HNTower Trung bình OI, Đệ quy
39 Giải mã-HexCode Trung bình ACM, Chuỗi
40 Đếm số hình vuông-NumOfSquare Nâng cao ACM, Quy hoạch động
41 Hành lý xách tay-Baggage Trung bình ACM
42 Sắp xếp phòng họp-RoomArrange Trung bình ACM
43 Đảo ngược chuỗi-Reverse Cơ bản ACM, Chuỗi
44 Đếm số âm-CountNeg Cơ bản ACM
45 Đối xứng-Symmetry Cơ bản OI, Đệ quy
46 Đồng hồ-Clock Cơ bản OI, Nhập xuất
47 Chuẩn hoá chuỗi-NormalizedString Cơ bản OI, Chuỗi
48 Số bạn bè-AmicableNum Cơ bản OI
49 Phần thập phân-DecimalFraction Cơ bản ACM
50 Vùng lân cận-Vicinity Cơ bản ACM