banner

Bài tập: Dãy hình vuông

Đề bài
Mã bài: OLP16_SQUARE
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: File SQUARES.INP
Kết quả xuất: File SQUARES.OUT
Giới hạn thời gian: 0.5 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập