banner

Bài tập: Đọc sách

Đề bài
Mã bài: OLP17-08
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 2 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Lan nhận được một món quà từ người bạn thân. Đó là một cuốn sách về người ngoài hành tinh và cô ấy bắt đầu đọc ngay. Cuốn sách này có n trang.

Vào ngày đầu tiên Lan đọc v0 trang, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu tăng tốc. Mỗi ngày, bắt đầu từ ngày thứ hai, Lan đọc nhiều hơn ngày hôm trước a trang. Có nghĩa là vào ngày đầu tiên Lan đọc v0 trang, ở ngày thứ hai đọc  (v0 + a) trang, ở ngày thứ ba đọc (v0 + 2a) trang, .... Nhưng Lan chỉ là một con người, vì vậy về mặt thể chất, cô ấy không thể đọc nhiều hơn v1 trang mỗi ngày.

Đồng thời, để nối tiếp câu chuyện được tốt hơn, mỗi ngày kể từ ngày thứ hai, Lan đọc lại k trang cuối cùng mà cô ấy đã đọc ở ngày hôm trước. Lan hoàn thành cuốn sách khi đọc trang cuối cùng lần đầu tiên.

Hãy giúp Lan tính toán xem cô ấy cần bao nhiêu ngày để hoàn thành cuốn sách.

Dữ liệu nhập:

5 số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng gồm n, v0, v1, a và k (1 ≤ n ≤ 1000, 0 ≤ k< v0 ≤ v1 ≤ 1000, 0 ≤ a ≤ 1000) lần lượt tương ứng với tổng số trang sách, tốc độ đọc ban đầu, tốc độ đọc tối đa mỗi ngày, tốc độ đọc nhanh và số trang đọc lại.

Dữ liệu xuất:

Một số nguyên là số ngày mà Lan cần để hoàn thành cuốn sách.

Ví dụ:

Nhập

Xuất

        5  5  10  5  4

            1

       12  4  12  4  1

            3

       15  1  100  0  0

            15

Giải thích Test 02:

Ngày đầu tiên Lan đọc từ trang 1-4, ngày thứ 2 từ trang 4-11, ngày thứ 3 từ trang 11-12.


Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập