banner

Bài tập: Hello

Đề bài
Mã bài: OLP17-02
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.2 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Bob gần đây đã học cách gõ phím và truy cập Internet. Anh ta ngay lập tức bước vào phòng chat và quyết định chào mọi người. Bob gõ từ Hello để chào mọi người nhưng vì gõ chưa quen nên hay bị lỗi gõ dư hoặc thiếu một số ký tự. Tuy nhiên, mọi người vẫn hiểu nếu một xóa vài ký tự có thể có được từ " hello ". Ví dụ, nếu Vasya gõ từ " ahhellllloou ", mọi người sẽ hiểu là anh ấy nói xin chào, và  ngược lại, nếu anh ta gõ " hlelo ", thì mọi người sẽ không hiểu được.

Dữ liệu nhập : 

  • Dòng duy nhất chứa từ mà Bob đã gõ. Từ này bao gồm các ký tự in thường, chiều dài của nó không ít hơn 1 ký tự và không quá 100 ký tự.

Dữ liệu xuất : 

YES nếu mọi người hiểu Bob nói xin chào. Ngược lại, xuất ra NO

Ví dụ :

Nhập Xuất
ahhellllloou YES
hlelo NO

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập