banner

Bài tập: Mảng hoán vị

Đề bài
Mã bài: OLP16-PermArray
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Mảng hoán vị là mảng N phần tử mà mỗi phần tử là một số tự nhiên có giá trị từ 1 đến N. Mỗi số tự nhiên xuất hiện đúng 1 lần trong mảng. Cho mảng gồm N số nguyên. Cho biết mảng có phải là mảng hoán vị không.

Dữ liệu nhập: Gồm 2 dòng.

  • Dòng 1: Số N là số lượng phần tử của mảng (N<=105).
  • Dòng 2: N số tự nhiên, mỗi số cách nhau bằng khoảng trắng.

Kết quả xuất: Nếu là mảng hoán vị, xuất Yes, ngược lại xuất No.

Ví dụ:

Nhập Xuất
4
2 1 4 3
Yes
5
1 1 2 4 6
No

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập