banner

Bài tập: Mảng

Đề bài
Mã bài: Array1
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Cho mảng các số nguyên gồm N phần tử và số K. Tùy vào giá trị của K để xuất ra thông tin:

  • K=1: Xuất số lượng phần tử là số lẻ.
  • K=2: Xuất số lượng phần tử là ước số 2016.
  • K=3: Xuất số lượng phần tử là số Chính phương.
  • K=4: Xuất số lượng phần tử là số Nguyên tố.
  • K=5: Xuất mảng đã được sắp xếp tăng dần.

Dữ liệu nhập: Gồm 2 dòng

  • Dòng 1: 2 số N, K (0 < N < 100; K=1,2,3,4,5)
  • Dòng 2: N số nguyên.

Kết quả xuất: Tùy vào giá trị của K để xuất ra thông tin theo yêu cầu trên.

Ví dụ:

Nhập Xuất
5 1
3 2 1 5 30
3
5 2
3 2 1 5 3
4
6 3
3 2 1 5 -3 9
2
7 4
4 -2 1 5 3 7 6
3
6 5
3 2 1 5 3 -4
-4 1 2 3 3 5

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập