banner

Bài tập: Metro

Đề bài
Mã bài: OLP17-05
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Xe điện ở ngầm ở TP.HCM đi dọc theo tuyến số 1 từ điểm 0 (ga đầu) đến điểm s (ga cuối) và quay trở lại. Vận tốc của xe là 1 mét / t1 giây. Nghĩa là xe điện luôn chạy liên tục với vận tốc đó và ngay lập tức quay đầu tại các điểm 0 và s .

Bob đang ở tại điểm x1 . Anh ta muốn đến điểm x2 . Bod đi với vận tốc 1 mét / t2 giây.

Nhiệm vụ của bạn là xác định thời gian tối thiểu để Bob đi từ điểm x1 đến điểm x2 , nếu cho biết vị trí và hướng của xe điện đang đi khi Bob đang ở điểm x1 .

Bob có thể ra vào xe không giới hạn số lần bất cứ lúc nào khi vị trí của ông và xe điện trùng nhau. Không bắt buộc những điểm mà Bob ra vào xe điện là số nguyên. Giả sử thời gian để Bob bước ra khỏi xe hoặc đi vào xe bằng 0.

Dữ liệu nhập :

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên s , 1 và 2 ( 2 ≤  s  ≤ 1000 , 0 ≤  x1 ,  x2  ≤  s , x1  ≠  x2 ) - tọa độ của ga cuối (cách ga đầu s mét), điểm xuất phát và đích đến của Bob.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên t1 và t2 ( 1 ≤  t1 ,  t2  ≤ 1000 ) - thời gian tính bằng giây để đi qua 1 mét của xe điện và Bob.

Dòng thứ ba chứa hai số nguyên p và d ( 1 ≤  p  ≤  s  - 1 , d là 1 hoặc -1 ) - vị trí của xe điện khi Bob đang ở điểm x1 và hướng của xe điện vào lúc này. Nếu d = -1, xe điện đi theo hướng từ điểm s tới điểm 0 . Nếu d  = 1 , xe điện đi theo hướng từ điểm 0 đến điểm s .

Dữ liệu xuất : 

Thời gian ngắn nhất tính bằng giây để Bob đi từ điểm x1 đến điểm x2 .

Ví dụ :

Nhập Xuất
4 2 4
3 4
1 1
8
5 4 0
1 2
3 1
7

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập