banner

Bài tập: Phần thập phân

Đề bài
Mã bài: DecimalFraction
Kiểu chấm: ACM
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập