Kết quả : Cuộc Thi Robo-Code cả 2 vòng loại

Kết quả : Cuộc Thi Robo-Code vòng loại 1