banner

Bài tập: Số nguyên tố

Đề bài
Mã bài: Prime
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Viết chương trình kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không ? (Số nguyên tố là số có đúng 02 ước số là 1 và chính số đó)

Dữ liệu nhập : Nhập vào một số nguyên dương a (0< a < 2.109).

Dữ liệu xuất : Xuất Yes nếu a là số nguyên tố, ngược lại xuất ra No

Ví dụ :

Nhập Xuất
10 No
3 Yes

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập