banner

Bài tập: Thu gom rác

Đề bài
Mã bài: OLP16_TRASH
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: File TRASH.INP
Kết quả xuất: File TRASH.OUT
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập