banner

Bài tập: Tọa độ điểm

Đề bài
Mã bài: Coordinate
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Cho một điểm bất kì trong hệ tọa độ XY. Hãy xác định xem điểm này nằm ở phần tư thứ mấy của hệ tọa độ?

Dữ liệu nhập : Nhập vào 2 số lần lượt là tọa độ x và y, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất : Xuất ra số nguyên dương thể hiện phần tư thứ mấy của hệ tọa độ. Nếu điểm nằm trên trục tọa độ thì xuất ra số 0.

Ví dụ :

Nhập

7 9

Xuất

1


Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập