banner

Bài tập: Trò chơi

Đề bài
Mã bài: OLP17-09
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Đoàn trường tổ chức một hội thi có n sinh viên tham gia. Sau khi hội thi kết thúc, một số sinh viên nhận được giải thưởng là tiền mặt, một số nhận quà lưu niệm và một số khác không nhận được gì cả. Những sinh viên nhận được tiền mặt hoặc quà lưu niệm được gọi là người chiến thắng. Trong đó, số lượng quà lưu niệm nhiều hơn gấp k lần so với tiền mặt. Đồng thời, số người chiến thắng không vượt quá một nửa số sinh viên tham gia. Trong một số trường hợp sẽ không có người chiến thắng.

Hãy xác định số sinh viên nhận tiền mặt, số sinh viên nhận quà lưu niệm và số sinh viên không phải là người chiến thắng sao cho số lượng người chiến thắng lớn nhất có thể.

Dữ liệu nhập:

Nhập vào 2 số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng gồm n và k (1 ≤ n, k ≤ 1012) lần lượt tương ứng với số lượng sinh viên tham gia hội thi và tỉ lệ giữa số lượng quà lưu niệm với tiền mặt.

Dữ liệu xuất:

Xuất ra 3 số nguyên: số sinh viên nhận tiền mặt, số sinh viên nhận quà lưu niệm và số sinh viên không phải là người chiến thắng.

Ví dụ:

Nhập

Xuất

          18  2

            3  6  9

          9  10

            0  0  9


Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập