banner

Bài tập: Ước chung lớn nhất

Đề bài
Mã bài: OLP16-GCD
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.1 giây
Được tạo bởi: Trần Đức Doanh
Nội dung:

Tìm ước số chung của 3 số nguyên dương cho trước.

Dữ liệu nhập: 3 số nguyên a, b, c cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng (0< a,b,c <=2.1018).

Kết quả xuất: 1 số nguyên là ước số chung lớn nhất của a,b,c.

Ví dụ:

Nhập Xuất
4 10 6 2
2 7 5 1

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập