banner

Giới thiệu chung

Hệ thống chấm thi tự động được xây dựng với mục đích nâng cao kỹ năng lập trình của sinh viên Khoa CNTT nói riêng, sinh viên của truờng ĐH GTVT nói chung.