banner

Bài tập: Diện tích hình chữ nhật

Đề bài
Mã bài: training.olp19.2
Kiểu chấm: OI
Dữ liệu nhập: Nhập chuẩn
Kết quả xuất: Xuất chuẩn
Giới hạn thời gian: 0.1 giây
Được tạo bởi: Trợ giảng
Nội dung:

Cho tọa độ điểm trái dưới và phải trên của 2 hình chữ nhật A và B, bạn hãy tính diện tích phần không bị đè lên nhau của 2 hình chữ nhật này biết các cạnh của hai hình chữ nhật song song với 2 trục tọa độ.

Ví dụ:

  • Cho A = [1, 1, 3, 3], B = [2, 2, 4, 4], output sẽ có là 6.

​          giải thích:

          

        Có thể quan sát thấy phần diện tích không bị đè lên là 6.

Dữ liệu nhập:

  1. nhập thông tin hình chữ nhật thứ nhất biểu diễn dưới dạng (x1, y1, x2, y2).
  2. nhập thông tin hình chữ nhật thứ hai biễu diễn giống trên.

trong đó:

  • x1, y1 là tọa độ điểm trái dưới của hình chữ nhật.
  • x2, y2 là tọa độ điểm phải trên của hình chữ nhật
  • -10000000 <= x1 < x2 <= 10000000
  • -10000000 <= y1 < y2 <= 10000000

Dữ liệu xuất:

một số thể hiện diện tích phần không bị đè lên nhau của 2 hình chữ nhật.

Ví dụ:

Nhập Xuất

1 1 3 3

2 2 4 4

6

0 0 2 2

1 1 3 3

6

Xem hướng dẫn cách làm bài
Để làm bài thì bạn cần phải đăng nhập